منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پاورپوینت آموزش کامل کار با انواع دوربین های دیجیتالی

پاورپوینت آموزش کامل کار با انواع دوربین های دیجیتالی

پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی و راه های درمان آن

پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی و راه های درمان آن

پاورپوینت، همکاری، اهداف همکاری و روش های همکاری

پاورپوینت، همکاری، اهداف همکاری و روش های همکاری

آشنایی با دستگاه های عصبی بدن انسان

آشنایی با دستگاه های عصبی بدن انسان

دانلود بهترین کتاب نایاب درباره علوم غریبه کله سر استخراج موکلان عزیمت

دانلود بهترین کتاب نایاب درباره علوم غریبه کله سر استخراج موکلان عزیمت

دانلود پروژه کارآموزی pdf ساختمان اسکلت بتنی و فلزی (رشته مهندسی عمران)

دانلود پروژه کارآموزی pdf ساختمان اسکلت بتنی و فلزی (رشته مهندسی عمران)

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان اسکلت بتنی سازه اورژانس بیمارستان

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان اسکلت بتنی سازه اورژانس بیمارستان

دانلود پروژه کارآموزی رشته عمران درباره وزارت راه و ترابری گزارش اجرای عملیات راه

دانلود پروژه کارآموزی رشته عمران درباره وزارت راه و ترابری گزارش اجرای عملیات راه

دانلود کتاب کمیاب علوم غریبه و دعا نویسی شیخ بهایی خواص اسماء الله خوابنامه

دانلود کتاب کمیاب علوم غریبه و دعا نویسی شیخ بهایی خواص اسماء الله خوابنامه

دانلود مجموعه کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد رشته شیمی

دانلود مجموعه کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد رشته شیمی

دانلود پروژه پایان نامه ارشد سیستم خنک سازی اجزای توربین گازی تجزیه تحلیل

دانلود پروژه پایان نامه ارشد سیستم خنک سازی اجزای توربین گازی تجزیه تحلیل

دانلود پایان نامه بررسی عوامل بروز ناهنجاری اجتماعی و بزهکاری نوجوانان و جوانان

دانلود پایان نامه بررسی عوامل بروز ناهنجاری اجتماعی و بزهکاری نوجوانان و جوانان

گروه محصول -> دانشگاهی -> تحقیق آماده

دانلود دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان هاقیمت: ۴۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 85     کد محصول :27303      حجم فایل:      نوع فایل :rarدانلود دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود

دستورالعمل ارزیابی لرزه ای ساختمان

 

خدا قوت به شما دانشجویان گرامی رشته عمران ، تیم powerpoint.filekar.ir امروز برای شما عزیزان  دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان ها را آماده کرده است این جزوه به صورت تایپی بوده ،شامل 85 صفحه و به صورت فایل pdf می باشد و  با مطالعه توضیحاتی که در ادامه آورده ایم  می توانید چکیده ای از محتوای دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان ها بدست آورید.

 

اﻧﺴﺎن از آﻏﺎز ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌـﺖ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﺧﻄﺮات، اﻳﻤﻦ و ﻣﺤﻔﻮظ دارد. در ﻣﻴﺎن ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، زﻟﺰﻟﻪ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
 

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎل ﻟﺮزهﺧﻴﺰ واﻗﻌﻨﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﮔﺴﻞﻫﺎي زﻳﺎدي در داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

 
اﻓﺰایش ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﻧﺴـﺎن در ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ ﻟﺮزهﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ زﻟﺰﻟﻪ، ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﻟﺰﻟـﻪﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺮﭼﻪ دﻗﻴﻖﺗﺮ آنﻫﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮﻟﺮزهﺧﻴﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ از ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن در اﺛﺮ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزهﻫﺎي ﭘﺮﻗﺪرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﭘـﻨﺞ ﺳﺎل ﻳﻚ زﻣﻴﻦﻟﺮزه ﺑﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در ﻧﻘﻄﻪاي از ﻛﺸﻮر رخ داده اﺳﺖ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻳـﺮان در ﺻـﺪر ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در آن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺟـﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻻ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ. ﮔﺮﭼـﻪ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣـﻞ از ﺧﺴـﺎرات ﻧﺎﺷـﻲ از زﻟﺰﻟﻪﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﺮزهﺧﻴﺰي ﻛﺸﻮر، آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ وﺿﻌﻴﺖ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت (ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻳﺎنﻫـﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ) و اﻳﻤﻦﺳﺎزي و ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻲ آنﻫﺎ، ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰهﻫﺎي آﺗـﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داد. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﻘﺎومﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻬﻢ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳـﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ و ﺷـﺮﻳﺎنﻫـﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه، ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻣـﺮ اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺮزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ورود ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻟـﺮزهاي آنﻫـﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ، دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰي و ﻧﻈـﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪي ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻠﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻟـﺮزهاي ﺳـﺮﻳﻊ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﺳﺖ. ﻫﺪف، ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﺑﺮد، ﻣﺮاﺣﻞ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﻴﻪ، ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد اوﻟﻴﻪ، ﺳﻄﺢ ﻟﺮزهﺧﻴﺰي، ﻛﺮاﻧﻪ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﺮزهاي، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﭼﺸﻤﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎزي و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﻬﺴﺎزي در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎن و دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺸـﻮر ﺗـﻼش ﻧﻤـﻮده و ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫـﺎي ﺳـﺎزﻧﺪه در ﺗﻜﺎﻣـﻞ اﻳـﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
 
ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﺗﻼش اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻨﻮز ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ إنﺷﺎءا... ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠـﻲ و در ﺳـﻄﺢ وﺳـﻴﻊ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ اوﻟﻴﻪي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ زﻟﺰﻟـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ از اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزهاي و اﻧﺠﺎم اﺻـﻼﺣﺎت، ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻻزم ﻣـﻲداﻧـﺪ از ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻟﺰﻟﻪ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و اﻋﻀﺎي ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
در ﭘﺎﻳﺎن، از ﺗﻼش و ﺟﺪﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﻨﺎز ﭘﻮرﺳـﻴﺪ، ﻣـﺪﻳﺮ ﺑﺨـﺶ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﺗﺒﺎر و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ دﻓﺘـﺮ آﻗﺎﻳـﺎن رﺿﺎ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري ﺻﺪق، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮي، ﺣﺎﻣﺪ ﺳﺮﻣﺴﺖ، ﻓﺮزاد ﭘﺎرﺳﺎ، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﺮزاد روﺷﻦﺧﻮاه در ﻫﺪاﻳﺖ اﻣـﺮ ﺗﻬﻴـﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
 
هم چنین سرفصل های این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:
 
فصل اول
 
 ﻣﺤﺪوده ي ﻛﺎرﺑﺮد
 
 ﻣﺮاﺣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
 
 ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﻴﻪ
 
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﭼﺸﻤﻲ
 
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﻛﻴﻔﻲ
 
ﻓﺼﻞ دوم- ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﻴﻪ
 
 ﻛﻠﻴﺎت
 
 ﻛﺮاﻧﻪي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي
 
 ﻛﺮاﻧﻪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي
 
 ﻛﺮاﻧﻪي ﺑﺎﻻي ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي
 
ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﭘﺎﻳﻪ 
 
ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 
 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﻓﻮﻻدي 
 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﻓﻮﻻدي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪيﺷﺪه  
 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﻓﻮﻻدي داراي دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ 
 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﺳﺎدهي ﻓﻮﻻدي داراي ﻣﻴﺎﻧﻘﺎب 
 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﺑﺘﻨﻲ
 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﺑﺘﻨﻲ داراي دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺘﻦ 
 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﺳﺎدهي ﺑﺘﻨﻲ داراي ﻣﻴﺎﻧﻘﺎب
 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪي ﺑﺘﻨﻲ
 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻮﺗﺎهﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺪون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ
 
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﭼﺸﻤﻲ
 
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﮔﻪ
 
 ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ارزﻳﺎب
 
 ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت
 
 ﺳﺎل ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ارزﻳﺎب
 
 ﺳﻄﺢ ﻛﻞ زﻳﺮﺑﻨﺎ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 
 اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻨﺎي اﻟﺤﺎﻗﻲ
 
 ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮوﻛﻲ ﭘﻼن و ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 
 ﺗﻬﻴﻪي ﻋﻜﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك
 
 ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺰاي ﻏﻴﺮﺳﺎزهاي
 
 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮهي ﭘﺎﻳﻪ
 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﺮزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 
 ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 
 ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻲ در ارﺗﻔﺎع
 
 ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻲ در ﭘﻼن
 
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﺮاﻳﺶ اول اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﺮاﻳﺶ دوم ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 
 ﻧﻮع ﺧﺎك
 
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮ
 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي
 
 ﻣﻼﺣﻈﺎت
 
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﻛﻴﻔﻲ
 
 ﻛﻠﻴﺎت
 
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد اوﻟﻴﻪ
 
 اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺤﻮهي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ
 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
 
 ﻧﻴﺮوي ﺑﺮﺷﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺎدل
 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻧﺴﺒﻲ ﻃﺒﻘﺎت در ﻗﺎبﻫﺎي ﺧﻤﺸﻲ
 
 ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ در ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﺑﺘﻨﻲ 
 
 ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ در دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ
 
 ﺗﻨﺶ ﻣﺤﻮري در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻗﻄﺮي 
 
 اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ
 
 ﺗﻨﺶ ﻣﺤﻮري ﻧﺎﺷﻲ از واژﮔﻮﻧﻲ 
 
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﻚ - ﻓﺮم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﭼﺸﻤﻲ
 
ﭘﻴﻮﺳﺖ دو – ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻟﺮزهاي ﻛﻴﻔﻲ
 
 
 

شما در انتهای این پست می توانید  جزوه دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان ها را خریداری کنید

 
 

پشتیبانی :

https://telegram.me/sepahan7_ir : تلگرام

021-88446482 : در تایم اداری

09123770687 - 09361732973 : در مواقع خیلی ضروری

 

اموزش و راهنماي خريد و دانلود فايل

پرداخت با کليه کارتهاي بانکي عضو شتاب امکانپذير است.
پس از پرداخت آنلاين، بلافاصله لينک دانلود فعال مي شود و مي توانيد فايل را دانلود کنيد. در صورتيکه ايميل خود را وارد کرده باشيد همزمان يک نسخه از فايل به ايميل شما ارسال ميگردد.
در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زماني که صفحه دانلود را نبنديد، امکان دانلود مجدد فايل، با کليک بر روي کليد دانلود، براي چندين بار وجود دارد.
در صورتيکه پرداخت انجام شود ولي به هر دليلي (قطعي اينترنت و ...) امکان دانلود فايل ميسر نگرديد، با ارائه نام فايل، کد فايل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طريق تماس با ما، اطلاع دهيد تا در اسرع وقت فايل خريداري شده براي شما ارسال گردد.
در صورت وجود هر گونه مشکل در فايل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طريق تماس با ما اطلاع دهيد تا درخواست شما مورد بررسي قرار گيرد.
براي دانلود فايل روي دکمه "خريد و دانلود فايل" کليک کنيد.

 

مطالب مرتبط :

دانلود پاورپوینت عمران معماری ساختمان (میانقاب دیوارهای بیرونی و داخلی جداکننده)

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان

دانلود پاورپوینت مجتمع مسكوني بر پایه هویت ایرانی در تعامل با معماری اکوتک

دانلود پروژه پایان نامه عمران معماری اصول و مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب تونل سازی بررسی مکانیزم حفاری

خرید و دانلود مجموعه پروژه و سمینارهای آماده کارشناسی ارشد عمران ساختمان

 
 
کلمات کلیدی:
دانلود دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان ها-جزوه دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان های موجود-دستورالعمل ارزیابی لرزه ای-جزوات درسی رشته عمران-پایان نامه رشته عمران-مرجع دانلود و خرید پروژه و پایان نامه-جزوه ارزیابی لرزه ای ایران-دانلود جزوه کارآموزی رشته عمران
 


اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

برچسب ها:دانلود دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان ها  جزوه دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان های موجود  دستورالعمل ارزیابی لرزه ای  جزوات درسی رشته عمران  پایان نامه رشته عمران  مرجع دانلود و خرید پروژه و پایان نامه  جزوه ارزیابی لرزه ای ایران  دانلود جزوه کارآموزی رشته عمران   
محصولات مرتبط
دانلود دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان ها

دانلود دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان ها

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:137341
دانلود دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود   خدا قوت به شما دانشجویان گرامی رشته عمران ، تیم powerpoint.filekar.ir امروز برای شما عزیزان  دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان ها را آماده کرده است این جزوه به صورت تایپی بوده ،شامل 85 صفحه و به صورت فایل pdf می باشد و  با مطالعه توضیحاتی که در ادامه آورده ایم  می توانید چکیده ای از محتوای دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان ها بدست آورید.   اﻧﺴﺎن از...
دانلود پایان نامه آسيب شناسي فن شناسي كاشيهاي مجموعه بقعه شيخ صفي الدين

دانلود پایان نامه آسيب شناسي فن شناسي كاشيهاي مجموعه بقعه شيخ صفي الدين

قیمت: 100,000 ريال کد فایل:34247
دانلود پایان نامه بررسی شناسایی كاشيهاي مجموعه بقعه شيخ صفي الدين اردبیلی,بررسي و شناسايي آسيب شناسي و فن شناسي كاشيهاي مجموعه بقعه شيخ صفي الدين و ارائه طرح مرمت,دانلود پروژه و پایان نامه رایگان بررسی و شناسایی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی,دانلود پروژه و پایان نامه ارائه طرح مرمت و بازسازی کاشی های بقعه شیخ صفی الدین,دانلود پروژه و پایان نامه رایگان در رشته مرمت اشياء فرهنگي - تاريخي,فروش و خرید پایان نانه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد...
دانلود تحقیق و پروژه کامل درباره مهندسی عمران سازه روش اجرا مصالح ساختمانی

دانلود تحقیق و پروژه کامل درباره مهندسی عمران سازه روش اجرا مصالح ساختمانی

قیمت: 70,000 ريال کد فایل:2645
کلمات کلیدی : دانلود تحقیق و پروژه کامل درباره مهندسی عمران سازه روش اجرا مصالح ساختمانی,دانلود تحقیق و پروژه مهندسی عمران معماری سازه و ساختمان,دانلود جزوه و کتاب کامل و جامع مهندسی و معماری عمران و سازه,دانلود پروژه دانشجویی رایگان مهندسی عمران و سازه معماری و ساختمان,Download research and complete projects on civil engineering structures Building Methods   کتاب مقاله تحقیق جزوه و پروژه رشته مهندسی معماری و عمران سازه و ساختمان بتنی و فولادی بتن سیمان مصالح...
دانلود مقاله و تحقیق عمران ساختمان های پیش ساخته صنعت ساختمان سازی

دانلود مقاله و تحقیق عمران ساختمان های پیش ساخته صنعت ساختمان سازی

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:2644
کلمات کلیدی: دانلود مقاله و تحقیق عمران ساختمان های پیش ساخته صنعت ساختمان سازی,دانلود مقاله و تحقیق مهندسی درباره ساختمانهای پیش ساخته,دانلود پایان نامه و پروژه معماری درمورد صنعت ساختمانهای پیش ساخته,دانلود تحقیق و جزوه درباره قطعات و اجرای ساختمان های پیش ساخته,دانلود جزوه ورد روشهای ساخت طراحی و اجرای ساختمان و سازه های پیش ساخته,Download research and development building prefabricated building industry   پروژه تحقیق مقاله و جزوه رشته معماری عمران و مهندسی...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

پایان نامه اختلاط بتن خودتراکم با استفاده از نانوسيليس

پایان نامه اختلاط  بتن  خودتراکم  با استفاده  از نانوسيليس

پایان نامه اختلاط بتن خودتراکم با استفاده از نانوسيليس

حجم:14494KB | بازدید :209

کلمات کلیدی:  خرید و دانلود پایان نامه اختلاط  بتن  خودتراکم  با استفاده  از نانوسيليس -خرید و دانلود پایان نامه اختلاط  بتن  خودتراکم  با استفاده  از نانوسيليس و مقايسه  مقاومت  فشاري، کششی، انقباض  و انبساط  اين  بتن  با بتن...

دانلود کتاب و جزوه رمز و راز کسب پول و درآمد و کار عالی از طریق اینترنت روش جدید

دانلود کتاب و جزوه رمز و راز کسب پول و درآمد و کار عالی از طریق اینترنت روش جدید

دانلود کتاب و جزوه رمز و راز کسب پول و درآمد و کار عالی از طریق اینترنت روش جدید

حجم:14064KB | بازدید :1324

کلمات کلیدی: دانلود کتاب و جزوه رمز و راز کسب پول و درآمد و کار عالی از طریق اینترنت روش جدید,دانلود کتاب و مقاله کسب درآمد و کار اینترنتی,دانلود کتاب الکترونیکی جدیدترین روش های درآمدزایی از طریق اینترنت,دانلود مقاله کتاب و جزوه کسب درآمد زایی از اینترنت 2015,دانلود کتاب رمز...

دانلود پاورپوینت معماری عمران بررسی رفتار سقف های سبک انواع سقف سبک ساختمان

دانلود پاورپوینت معماری عمران بررسی رفتار سقف های سبک انواع سقف سبک ساختمان

دانلود پاورپوینت معماری عمران بررسی رفتار سقف های سبک انواع سقف سبک ساختمان

حجم:13881KB | بازدید :1603

دانلود پاورپوینت معماری عمران بررسی رفتار سقف های سبک انواع سقف سبک ساختمان,دانلود پاورپوینت انواع سقفهای سبک و نحوه اجرای سقف های سبک ساختمان,دانلود مقاله تحقیق درباره انواع سقف سبک و نکات فنی اجرایی سقفهای سبک,دانلود پروزه رشته عمران معماری سقف سبک چیست,دانلود...

دانلود پاورپوینت و مقاله معماری عمران مهندسی پی مکانیک خاک ژئوتکنیک

دانلود پاورپوینت و مقاله معماری عمران مهندسی پی مکانیک خاک ژئوتکنیک

دانلود پاورپوینت و مقاله معماری عمران مهندسی پی مکانیک خاک ژئوتکنیک

حجم:13816KB | بازدید :1474

دانلود پاورپوینت و مقاله معماری عمران مهندسی پی مکانیک خاک ژئوتکنیک,دانلود پاورپوینت رشته عمران و ساختمان مهندسی پی,دانلود پاورپوینت پی و فونداسیون و مکانیک خاک,دانلود مقاله و جزوه مهندسی پی و مکانیک خاک,دانلود تحقیق دانشجویی مهندسی پی و مکانیک خاک,دانلود کتاب PDF مهندسی...

دانلود پروژه رشته عمران کنترل و مهار سیل پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن

دانلود پروژه رشته عمران کنترل و مهار سیل پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن

دانلود پروژه رشته عمران کنترل و مهار سیل پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن

حجم:13449KB | بازدید :1231

دانلود پروژه رشته عمران کنترل و مهار سیل پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن,دانلود پروژه نحوه کنترل و مدیریت سیلاب در ژاپن,دانلود مقاله و کتاب مدیریت و کنترل سبل و سیلاب در کشور ژاپن,دانلود جزوه آموزشی مدیریت سیلاب در ژاپن,دانلود پروژه عمران و مهندسی جلوگیری از وقوع سیلاب و...

دانلود پاورپوینت عمران نمای ساختمان انواع نماسازی و نحوه اجرا نما با انواع مصالح

دانلود پاورپوینت عمران نمای ساختمان انواع نماسازی و نحوه اجرا نما با انواع مصالح

دانلود پاورپوینت عمران نمای ساختمان انواع نماسازی و نحوه اجرا نما با انواع مصالح

حجم:13267KB | بازدید :2679

دانلود پاورپوینت عمران نمای ساختمان انواع نماسازی و نحوه اجرا نما با انواع مصالح,دانلود پاورپوینت طراحی و ساخت نمای ساختمان با مصالح مختلف,دانلود پاورپوینت معماری نمای ساختمان نماسازی با انواع مصالح,دانلود پاورپوینت نماسازی با سنگ آجر پنل های آلومینیوم مرکب شیشه...

دانلود پروژه عمران پاورپوینت باغهاي صخره‌اي و كاربرد آن در معمـاري فضـاي سبـز

دانلود پروژه عمران پاورپوینت باغهاي صخره‌اي و كاربرد آن در معمـاري فضـاي سبـز

دانلود پروژه عمران پاورپوینت باغهاي صخره‌اي و كاربرد آن در معمـاري فضـاي سبـز

حجم:13150KB | بازدید :542

دانلود پروژه رشته عمران و معماری پاورپوینت باغهای صخره ای,دانلود پاورپوینت باغ های صخره ای,دانلود پروژه دانشجویی باغهای صخره ای,دانلود فایل و مقاله همه چیز درباره باغ های صخره ای,دانلود اسلاید و پاورپوینت فارسی باغ های صخره ای و فضای سبز شهری,Download Civil PowerPoint projects rocky gardens and its...

پاورپوینت روش هاي مرمت نگهداري راههاي آسفالت شده پل وسايل كنترل ترافيك

پاورپوینت روش هاي مرمت نگهداري راههاي آسفالت شده پل وسايل كنترل ترافيك

پاورپوینت روش هاي مرمت نگهداري راههاي آسفالت شده پل وسايل كنترل ترافيك

حجم:12935KB | بازدید :1200

پاورپوینت روش هاي مرمت نگهداري راههاي آسفالت شده پل وسايل كنترل ترافيك,دانلود پاورپوینت روشهای نگهداری جاده و راه های آسفالت پل و وسایل کنترل ترافیک,دانلود مقاله و تحقیق روشهای مرمت و نگهداری جاده های آسفالتی,دانلود جزوه کتاب روشهای نگهداری و مرمت راههای آسفالت شده و پل...